Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym bloga: www.artmama.pl administrowany przez Joanna Liszka-Materka, zwanego dalej Sprzedawcą, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Prezentovo z siedzibą 41-260 Sławków ul.Michałów 18, NIP: 6372055265, REGON: 366925007, telefon kontaktowy: 886 250 899, poczta elektroniczna: kontakt@pezentovo.pl,oraz prezentovo.sklep@gmail.com reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na blogu ArtMama.pl kupujący są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Spis treści:
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)
§ 4 Umowa sprzedaży.
§ 5 Realizacja zamówień i dostawa
§ 6 Metody płatności
§ 7 Prawo odstąpienia
§ 8 Rękojmia
§ 9 Reklamacje
§ 10 Odpowiedzialność
§ 11 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
§ 12 Postanowienia końcowe

§ 1
Definicje

 1. Sklep internetowy – blog internetowy dostępny pod adresem www.ArtMama.pl a także jego kanały społecznościowe, w przypadku prowadzenia na nich sprzedaży.
 2. Sprzedawca – Joanna Liszka-Materka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Prezentovo z siedzibą 41-260 Sławków, ul. Michałów 18, NIP: 6372055265, REGON: 366925007
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
 4. Konsument – osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru dostępnego w Sklepie internetowym, zawierana między Klientem, a Sprzedawcą, za jego pośrednictwem.
 8. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego, którego twórcą jest firma Prezentovo.
 9. Konto klienta – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień.
 10. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny podczas dokonywania zakupów umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 11. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru,
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem linku zakupowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
 13. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
 14. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami.
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego pod adresem bloga ArtMama.pl.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 5. Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne w Sklepie internetowym są:
  1. nowe i bezpieczne,
  2. wolne od wad fizyczny oraz prawnych,
  3. zgodne z właściwościami wskazanymi w sklepie internetowym,
  4. wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.
 6. Gwarancja producenta, w której producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy), nie wyłącza, ani w żaden sposób nie ogranicza możliwości skorzystania przez Klienta z przysługujących mu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne Towaru (§ 8), który nabył od Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski.
 8. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zwierają podatek VAT, cła oraz inne składniki). Ceny nie obejmują kosztów dostawy (chyba, ze zaznaczono inaczej przy konkretnym produkcie, np. wysyłka produktów elektronicznych (pdf, png itp.) jest darmowa.
 10. Sklep na blogu www.ArtMama.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 11. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep internetowy, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 12. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 13. Składając zamówienie w sklepie internetowym klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia podczas składania zamówienia.
 14. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 15. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu internetowego należą do jego właściciela i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.ArtMama.pl użyte są w celach informacyjnych.
 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)

 1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym usług (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie:
  1. wypełnienia formularza zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego, zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
  2. rejestracji i prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie dokonania przez Klienta rejestracji za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego;
  3. przesyłania Klientowi oferty handlowej w formie Newslettera, zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie zapisania się Klienta do usługi Newslettera, za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, oraz JavaScript,
  3. dostęp do poczty elektronicznej.
 5. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 6. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje:
  1. Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 7),
  2. Klientowi, na którego rzecz Sprzedawca świadczy usługi, o których mowa w pkt. 3 lit. b i c, mające charakter ciągły i bezterminowy, bez podania przyczyny, za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.


 7. Celem realizacji uprawnienia o którym mowa w pkt. 6 lit b, Klient wysyła na adres prezentovo.sklep@gmail.com jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy koszty przesyłki pokrywa kupujący (kwota przesyłki nie jest w tym przypadku zwracana, a koszty dostarczenia produktu do sprzedawcy pokrywa kupujący).
 9. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedający zwraca kwotę pieniężną jaką kupujący uiścił za dany przedmiot niezwłocznie po otrzymaniu od kupującego zwracanej rzeczy, w maksymalnym terminie do 5 dni roboczych. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.
 11. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy, kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. spersonalizowanie przedmiotu czyli dodanie własnego tekstu, imienia itp. lub też wydrukowana na zamówienie kupującego)
 12. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy oferowana usługa została już wykonana w całości, za wyraźną zgodą kupującego poinformowanego uprzednio przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy. W przypadku obrazków do wydruku prawo do odstąpienia nie przysługuje jeśli został wykonany już projekt do akceptacji pliku. W takim przypadku należy co najmniej uiścić opłatę za wykonanie projektu (można zrezygnować z wydruku jeśli nie został jeszcze wykonany – wtedy po uiszczeniu opłaty za projekt zostanie wysłany na wskazany email plik do samodzielnego wydruku).
 13. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 9).
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 15. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 16. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§ 4 Umowa sprzedaży

 1. Do zawarcia ważnej i wiążącej obie strony Umowy sprzedaży, Klient korzystając z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego:
  1. dokonuje wyboru Towaru, określające jego ilość i cechy, (funkcjonalność „DODAJ DO KOSZYKA” lub równoznaczna)
  2. wypełnia formularz zamówienia, wskazując dane niezbędne do realizacji umowy tj.; imię i nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), adres e-mail, adres dostawy, telefon kontaktowy oraz sposób dostawy i formę płatności.
 2. Zakup dostępnych towarów możliwy jest poprzez zewnętrze oprogramowanie 1Koszyk będące własnością firmy FSI, umożliwiające kupującym dokonanie zakupów poprzez zintegrowany kanał sprzedaży Sprzedawcy.
 3. W celu złożenia zamówienia należy wybrać dostępny produkt, następnie nacisnąć przycisk „Do Koszyka” (lub równoznaczny). Potem należy założyć konto lub zalogować się do Platformy zakupowej 1Koszyk. Na końcu kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” – wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, oraz opłacić zamówienie.
 4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym, 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia do Klienta zostaje przesłany email drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej – email ten stanowi równocześnie potwierdzenie jego złożenia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 7. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 8. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 9. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
 10. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 11. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 12. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, kupujący wyraża zgodę na potwierdzenie jej: a) paragonem fiskalnym, który będzie dołączany do przesyłki w przypadku wysyłki produktów fizycznych nie objętych współpracą dropshippingową. b) fakturą przesłaną w formie elektronicznej – klient wyraża zgodę na wystawienie i wysłanej jej na podany w zamówieniu adres email w przypadku zakupu produktów objętych współpracą Dropshippingową oraz produktów w formie elektronicznej tj. produktów cyfrowych (m.in. w formacie pdf, png, img, zip).

§ 5 Realizacja zamówień i dostawa.

 1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu, z uwzględnieniem § 6 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Zamówienia można składać:
  a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (ArtMama.pl ) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: prezentovo.sklep@gmail.com
  c) telefonicznie pod numerem telefonu: 886 250 899
  d) na naszych grupach sprzedażowych i profilach w mediach społecznościowych.
 3. Czas realizacji zamówienia zależy od produktu, który został zakupiony: – dla produktów fizycznych jest to od 1 do 5 dni roboczych ( na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia tj. kompletowanie, zapakowanie oraz wydanie przesyłki dostawcy) – dla produktów cyfrowych jeśli nie wymagają one personalizacji jest to do 24 godz, w przypadku personalizacji czas ten wynosi od 1 do 5 dni roboczych.
 4. Na czas realizacji zamówienia produktów fizycznych bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Przy produktach cyfrowych bez personalizacji produkt zostaje wysłany niezwłocznie po opłaceniu zamówienia.
 5. W przypadku zamówień produktów fizycznych z odbiorem w siedzibie firmy dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest do odbioru osobistego towaru w siedzibie Sprzedawcy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wskazanej przez Sprzedawcę, zgodnie z ust.4
 7. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
 8. Dostawa Towaru następuje w zależności od rodzaju produktu za pośrednictwem poczty email, transportu własnego, wybranej firmy kurierskiej lub w inny sposób dostępny do wyboru podczas składania zamówień, jak np. odbiór w punkcie.
  Cennik wysyłka produktów cyfrowych na podany adres email – 0zł odbiór osobisty w Sławkowie (jeśli produkty znajdują się w siedzibie firmy)– 0zł
  wysyłka kurierem (po wcześniejszej wpłacie) paczki do 30 kg – 15zł
  wysyłka kurierem (pobranie) paczki do 30 kg – 23zł
 9. Zamówienia wydawane są dostawcy przez Sprzedającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 12:00, zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane i wydawane dostawcy następnego Dnia Roboczego.
 10. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
 11. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania pliku drogą elektroniczną – w przypadku produktów cyfrowych, lub w przypadku produktów fizycznych do momentu przesłania projektu do akceptacji (anulowanie) lub do momentu wysyłki (zmiana zamówienia) kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 12. W przypadku produktów fizycznych po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wyglądają na uszkodzony, prosi się aby Klient zawiadomił o tym fakcie kuriera w celu spisania protokołu szkody. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Wyżej opisane postępowanie ma na celu jedynie pomoc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Nie sporządzenie protokoły przez Klienta przy kurierze, nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Jeśli paczka lub produkty w środku są uszkodzona należy po spisaniu protokołu szkody (do max.5 dni po odbiorze przesyłki – zaleca się jak najszybciej) przesłać jego skan lub zdjęcie wraz ze zdjęciem uszkodzonych produktów na email prezentovo.sklep@gmail.com podając dane z wysyłki.

§ 6 Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  1. za pośrednictwem platformy 1Koszyk.
  2. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy na numer konta : 53 1050 1272 1000 0092 3977 7312 (Bank ING),
  3. płatność gotówką przy odbiorze Towaru.
 2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać
  na rachunek bankowy numer
  53 1050 1272 1000 0092 3977 7312 ( ING BANK ŚLĄSKI )
  PREZENTOVO Joanna Liszka-Materka, ul. Michałów 18, 41-260 Sławków,
  NIP: 6372055265 .
  W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko kupującego i numer/ ID zamówienia.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (zawarcie umowy). W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 4. W przypadku wyboru płatności, o których mowa w pkt 1 lit. a i b zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego. Sprzedawca realizuje zamówienie niezwłocznie, przy wyborze przez Klienta formy płatność, o której mowa w pkt 1 lit. c.
 5. W przypadku produktów fizycznych i płatności przy odbiorze Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem. W przypadku produktów fizycznych wysyłanych na zasadzie Dropshippingu i płatności o których mowa w pkt 1 lit. a i b (1Koszyk lub zwykły przelew) Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru fakturą w formie elektronicznej – klient wyraża zgodę na wystawienie i wysłanej jej na podany w zamówieniu adres email. W przypadku produktów cyfrowych i płatności o których mowa w pkt 1 lit. a i b (1Koszyk lub zwykły przelew) Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru fakturą w formie elektronicznej – klient wyraża zgodę na wystawienie i wysłanej jej na podany w zamówieniu adres email. W przypadku produktów fizycznych wysyłanych z siedziby firmy i płatności o których mowa w pkt 1 lit. a (1Koszyk) Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru fakturą w formie elektronicznej – klient wyraża zgodę na wystawienie i wysłanej jej na podany w zamówieniu adres email. W przypadku produktów fizycznych wysyłanych z siedziby firmy i płatności o których mowa w pkt 1 lit. b (zwykły przelew) Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem dołączonym do przesyłki , lub wystawia fakturę na żądanie klienta.
 6. W przypadku przelewów wykonanych bezpośrednio na numer rachunku bankowego można przyspieszyć realizację zamówienia przesyłając po wykonaniu przelewu potwierdzenie jego wykonania na email: prezentovo.sklep@gmail.com oraz numer/ ID zamówienia.

§ 7 Prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
 4. Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdujące się pod adresem: https://www.prezentovo.pl/images/regulamin/OŚWIADCZENIE-O-ODSTĄPIENIU-OD-UMOWY-PREZENTOVO-PL.pdf . Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.
 5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
 6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności za dany przedmiot. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 7, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.
 9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 10. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 11. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 12. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (m.in. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – całość wymieniona została w wyżej wspomnianej ustawie). Prawo do odstąpienia nie przysługuje na rzeczy wykonane na zamówienie, jak np stworzenie projektu do druku, lub obraz spersonalizowany jak np. metryczka. W przypadku takich rzeczy należy uiścić opłatę za wykonanie projektu obrazka do akceptacji – klient dostaje wtedy plik ten w wersji do druku. Dotyczy to tylko zamówień, gdzie wydruk nie został jeszcze wykonany, a projekt został już wysłany do akceptacji na adres email.

§ 8 Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, w przypadku gdy rzecz:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady prawne, w przypadku gdy rzecz obciążona jest prawem osoby trzeciej.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmia za wady fizyczne lub prawne Towaru, jeśli wady, o których mowa w pkt 1 i 2, zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi przez Sprzedającego.
 4. W razie wymiany towaru termin, o którym mowa powyżej biegnie od nowa.
 5. Zgłoszenie o wadach należy skierować do Sprzedającego pisemnie na adres jego siedziby lub drogą elektroniczną na adres prezentovo.sklep@gmail.com, w uwzględnieniu terminu, o którym mowa w pkt. 3. W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: https://www.prezentovo.pl/images/regulamin/formularz-zgłoszenia-reklamacji-prezentovo-pl.pdf
 6. Celem prawidłowej oceny wady fizycznej Towaru, na prośbę Sprzedawcy, a za zgodą Klienta, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedającego.
 7. Dostawa Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady realizowana jest na koszt Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w przypadku gdy Klient wiedział o wadach w momencie zawierania umowy sprzedaży oraz w razie zawarcia umowy sprzedaży z przedsiębiorcą.
 10. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.
 11. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 12. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę.

§ 9 Reklamacja

 1. Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@prezentovo.pl wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”
 3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i siedziba firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail,
  2. oznaczenie przedmiotu reklamacji,
  3. okres czasu, którego reklamacja dotyczy,
  4. okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
  5. może zawierać zdjęcie, które przyspieszy proces reklamacji, gdyż na jego podstawie zdecydujemy czy przedmiot reklamacji będzie musiał zostać do nas odesłany, czy reklamacja zostanie rozpatrzona natychmiastowo.
 5. Klient będący konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać:
  1. wymiany towaru na nowy,
  2. naprawy wadliwego towaru,
  3. obniżenia ceny,
  4. o ile wada jest istotna może odstąpić od umowy.
 6. Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy towaru, tylko jeśli było by to niemożliwe lub wymagało by nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować obniżenie ceny.
 7. Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość rzeczy wolnej od wad, znaczenie wady dla funkcjonalności Towaru oraz ewentualne niedogodności, które mogły by wystąpić po stronie Klienta, w przypadku innego, zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu zaspokojenia roszczenia.
 8. Konsument ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz zmiany swojego roszczenia z wymiany Towaru na naprawę i odwrotnie.
 9. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych (reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia w przypadku gdy została wysłana fotografia reklamowanej rzeczy – i wystarczy ona do uznania reklamacji. Oraz w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego przedmiotu, w przypadku gdy poprosimy o jego odesłanie).
 10. Reklamacji nie podlega źle potwierdzony projekt ze strony kupującego. (Pamiętaj, aby sprawdzić dane przesłane np. do spersonalizowania danego przedmiotu, gdyż reklamacja nie obejmuje przesłania przez kupującego błędnych danych – w takim przypadku nie będzie uznana). W przypadku wydruku zgodnego z projektem, który został zaakceptowany nie przysługuje reklamacja.
 11. W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: https://www.prezentovo.pl/images/regulamin/formularz-zgłoszenia-reklamacji-prezentovo-pl.pdf

§ 10 Odpowiedzialność

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 2. Klient odpowiada za poprawność wprowadzonych danych, w szczególności w trakcie korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za bezprawne działanie Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient udostępnił login i hasło do Konta Klienta, poprzez niedochowanie należytej staranności w ochronie tych danych.
 5. Sprzedawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie niektórych usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego, które to działania nie mogą w żaden sposób naruszać praw Klienta, ani wpływać na dotychczas zawarte ze Sprzedawcą umowy.

§ 11 Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 3. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę
 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego
 3. Postanowienia nowego Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień oraz umów zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływa na prawa nabyte przez Klientów na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.
 4. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
 5. Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Sprzedającego. Nie uzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.
 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 7. Faktyczne odcienie kolorów danej rzeczy mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego rzeczy z uwagi na różne ustawienia monitora w tym zakresie i nie jest to podstawa do uznania reklamacji.
 8. Sprzedawca może odmówić wykonania zlecenia jeśli np. projekt uzna za obraźliwy, działający na szkodę innych, czy też nieetyczny.
 9. Przykładowe druki odstąpienia i zgłoszenia reklamacji można znaleźć pod adresem: – Odstąpienie od umowy: https://www.prezentovo.pl/images/regulamin/OŚWIADCZENIE-O-ODSTĄPIENIU-OD-UMOWY-PREZENTOVO-PL.pdf – Formularz zgłoszenia reklamacji: https://www.prezentovo.pl/images/regulamin/formularz-zgłoszenia-reklamacji-prezentovo-pl.pdf
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2021 r.

Komentowanie jest wyłączone.